Σε τι πιστεύω:

Στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιοκρατία.

Σε τι στοχεύω:

Στις ίσες ευκαιρίες, την ανιδιοτέλεια, τη δίκαιη ευηµερία.

Τι πρεσβεύω:

Τη νέα γενιά, την τεχνοκρατική αντίληψη των πραγµάτων, τον δηµιουργικό ρεαλισµό.

Θα αγωνιστώ, Για Λεµεσό Φωτεινή!